118.Z.041.021: Vergadering van 1936-06-13 van de Algemene Raad van de BWP | Réunion du 1936-06-13 du Conseil général de la POB

"Collection: Belgische Werkliedenpartij (BWP); Biografie: De oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) in 1885 was het resultaat van een evolutie waarbij het sociaaldemocratisch gedachtegoed – ook in België – de hoofdstroom werd binnen de socialistische arbeidersbeweging. De BWP wilde...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Belgische Werkliedenpartij (BWP)
Institution:Amsab-Institute of Social History
Format: TEXT
Published: 1936-06-13
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/10796/5A9AE3BB-E7B7-4BC7-A3FA-864D7C214A93
_version_ 1771653116480978944
author Belgische Werkliedenpartij (BWP)
author_facet Belgische Werkliedenpartij (BWP)
collection Amsab-ISH Collections
dateSpan 1936-06-13
description "Collection: Belgische Werkliedenpartij (BWP); Biografie: De oprichting van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) in 1885 was het resultaat van een evolutie waarbij het sociaaldemocratisch gedachtegoed – ook in België – de hoofdstroom werd binnen de socialistische arbeidersbeweging. De BWP wilde door middel van geleidelijke hervormingen binnen het bestaande regime een sociale democratie realiseren. In die reformistische strategie stond de uitbouw van een sterke arbeiderspartij centraal. Na een turbulente aanvangsperiode, met de radicale afscheuring van de Parti Socialiste Républicain (1887-1889), werd een ideologisch compromis bereikt rond de beginselverklaring van Quaregnon (1894). Daarin onderschreef de BWP het principe van de klassenstrijd met een duidelijke klemtoon op geweldloze, praktische en onmiddellijke politieke en sociale verwezenlijkingen binnen de democratische rechtsorde. De partij ijverde concreet voor algemeen stemrecht, verplicht gratis onderwijs en sociale wetgeving. Algemeen stemrecht werd het centrale strijdthema van de BWP. De partij deed na een compromis rond het algemeen meervoudig stemrecht in 1894 haar intrede in het parlement. De BWP groeide uit tot een massaorganisatie; het verzamelpunt van alle socialistische groeperingen, zowel politieke als syndicale, sociale, economische en culturele. Na de Eerste Wereldoorlog werd het principe van één man, één stem verworven en ging de socialistische partij een eersterangsrol spelen op het Belgisch politiek toneel. Ze slaagde erin om vanuit de regering een groot stuk van haar sociaal programma te realiseren met de invoering van de achturendag en belangrijke maatregelen op het vlak van de sociale verzekeringen en het sociaal overleg. Er kwam reactie uit conservatieve kringen en de BWP was al vlug aangewezen op de verdediging. Vanaf 1927, na de val van de linkse regering-Poullet-Vandervelde (1925-1926), werden de socialisten jarenlang naar de oppositie verwezen. De BWP had niet direct een antwoord op de economische crisis van de jaren 1930 en kreeg het zwaar te verduren bij haar eigen achterban. Het Plan van de Arbeid (1933) dat Hendrik De Man in opdracht van de BWP uitwerkte, formuleerde wel een concreet actieprogramma. Op basis van dit alternatief kwam de BWP in 1935 opnieuw in de regering (Van Zeeland I); de aanzet tot een aantal opeenvolgende regeringsdeelnames, waarbij Paul-Henri Spaak in mei 1938 de eerste socialistische premier werd van het land. Op het vlak van sociale zaken werd de draad terug opgenomen en in die vooroorlogse jaren werd mee de basis gelegd van de sociale zekerheid. Maar dit alles kon niet verdoezelen dat de partij ideologisch en organisatorisch in een malaise zat. De omvorming van de BWP van klassenpartij naar volkspartij onder impuls van De Man en Spaak stuitte op heel wat weerstanden, niet uitsluitend bij de oudere generatie met Emile Vandervelde en Louis de Brouckère. De interne verdeeldheid kwam aan de oppervlakte rond thema’s als de Spaanse Burgeroorlog en de Belgische neutraliteitspolitiek. Toen De Man na het overlijden van ‘patron’ Vandervelde partijvoorzitter werd, stond hij aan het hoofd van een politieke beweging in diepe crisis. Na de Duitse inval in mei 1940, door De Man in zijn manifest aan de bevolking als een ‘bevrijding’ omschreven, ontbond hij op 28 juni de BWP. Level of description: Item; Series: 118.Z.041: BWP-verslagen 1936 | Comptes rendus du POB 1936; FULL TEXT AVAILABLE AT AMSAB-ISH"
format TEXT
id 5A9AE3BB-E7B7-4BC7-A3FA-864D7C214A93
institution Amsab-Institute of Social History
publishDate 1936-06-13
spellingShingle 118.Z.041.021: Vergadering van 1936-06-13 van de Algemene Raad van de BWP | Réunion du 1936-06-13 du Conseil général de la POB
ambtenaren | fonctionnaires
arbeidsduur/veertigurenweek | durée du travail/semaine de quarante heures
arbeidsduur/veertigurenweek | durée du travail/semaine de quarante heures
BWP/afdelingen/ Liège | POB/sections/ Liège
BWP/mandatarissen/ministers | POB/mandataires/ministres
financiën/belastingen | finances/impôts
personalia/Vandervelde E. | personnes/Vandervelde E.
parlementaire democratie | démocratie parlementaire
sociale verzekeringen/pensioenen | assurances sociales/pensions
België/politieke toestand | Belgique/situation politique
regering Van Zeeland II/onderzoekscommissie politiek-financiële belangenvermenging | gouvernement Van Zeeland II/commissions d'enquête poltique confusion d'intérêts financiers
regering Van Zeeland II/programma | gouvernement Van Zeeland II/programme
regering Van Zeeland II/programma | gouvernement Van Zeeland II/programme
regering Van Zeeland II/vorming | gouvernement Van Zeeland II/formation
regering Van Zeeland II/regeringscommissarissen | gouvernement Van Zeeland II/commissaires de gouvernement
sociale verzekeringen/ziekte/verplichte | assurances sociales/maladie/obligatoire
sociale verzekeringen/ziekte | assurances sociales/maladie
sociale zaken | affaires sociale
pers/socialistische pers | presse/presse socialiste
staking/algemene staking 1936 | grève/grève générale 1936
taalkwestie | question linguistique
uitvoerende macht | pouvoir exécutif
vakbond/Syndicale Commissie/eisenpakket | syndicat/Commission syndicale/liste de revendications
Wereldoorlog I/amnestie | Première Guerre mondiale/amnistie
werkloosheid/werkloosheidsuitkeringen | chômage/des allocations de chômage
werkloosheid/sociale verzekeringen | chômage/assurances sociales
werkloosheid/sociale verzekeringen | chômage/assurances sociales
defensie | défense
economische zaken | affaires économiques
financiën/bankwezen | finances/système bancaire
gemeenten/financiën | communes/finances
koloniën | colonies
corporatisme | corporatisme
landbouw | agriculture
lonen/minimumlonen | salaires/salaires minimums
middenstand | classe moyenne
middenstand | classe moyenne
onderwijs | enseignement
openbaar vervoer/Belgische spoorwegen | transport public/chemins de fer belges
openbare diensten | services publics
ordehandhaving | maritien de l'ordre
personalia/Branquart R. | personnes/Branquart R.
Belgische Werkliedenpartij (BWP)
thumbnail https://hdl.handle.net/10796/01ED17F5-B6C7-4592-9CB8-24A48C2F9D59?locatt=view:level3
title 118.Z.041.021: Vergadering van 1936-06-13 van de Algemene Raad van de BWP | Réunion du 1936-06-13 du Conseil général de la POB
topic ambtenaren | fonctionnaires
arbeidsduur/veertigurenweek | durée du travail/semaine de quarante heures
arbeidsduur/veertigurenweek | durée du travail/semaine de quarante heures
BWP/afdelingen/ Liège | POB/sections/ Liège
BWP/mandatarissen/ministers | POB/mandataires/ministres
financiën/belastingen | finances/impôts
personalia/Vandervelde E. | personnes/Vandervelde E.
parlementaire democratie | démocratie parlementaire
sociale verzekeringen/pensioenen | assurances sociales/pensions
België/politieke toestand | Belgique/situation politique
regering Van Zeeland II/onderzoekscommissie politiek-financiële belangenvermenging | gouvernement Van Zeeland II/commissions d'enquête poltique confusion d'intérêts financiers
regering Van Zeeland II/programma | gouvernement Van Zeeland II/programme
regering Van Zeeland II/programma | gouvernement Van Zeeland II/programme
regering Van Zeeland II/vorming | gouvernement Van Zeeland II/formation
regering Van Zeeland II/regeringscommissarissen | gouvernement Van Zeeland II/commissaires de gouvernement
sociale verzekeringen/ziekte/verplichte | assurances sociales/maladie/obligatoire
sociale verzekeringen/ziekte | assurances sociales/maladie
sociale zaken | affaires sociale
pers/socialistische pers | presse/presse socialiste
staking/algemene staking 1936 | grève/grève générale 1936
taalkwestie | question linguistique
uitvoerende macht | pouvoir exécutif
vakbond/Syndicale Commissie/eisenpakket | syndicat/Commission syndicale/liste de revendications
Wereldoorlog I/amnestie | Première Guerre mondiale/amnistie
werkloosheid/werkloosheidsuitkeringen | chômage/des allocations de chômage
werkloosheid/sociale verzekeringen | chômage/assurances sociales
werkloosheid/sociale verzekeringen | chômage/assurances sociales
defensie | défense
economische zaken | affaires économiques
financiën/bankwezen | finances/système bancaire
gemeenten/financiën | communes/finances
koloniën | colonies
corporatisme | corporatisme
landbouw | agriculture
lonen/minimumlonen | salaires/salaires minimums
middenstand | classe moyenne
middenstand | classe moyenne
onderwijs | enseignement
openbaar vervoer/Belgische spoorwegen | transport public/chemins de fer belges
openbare diensten | services publics
ordehandhaving | maritien de l'ordre
personalia/Branquart R. | personnes/Branquart R.
url https://hdl.handle.net/10796/5A9AE3BB-E7B7-4BC7-A3FA-864D7C214A93