af003113: Meerderjarig op 18 moet

"Affiche uitgegeven in 1974 door Info Jeugd-Nationaal voor meerderjarigheid op achttien. Afbeelding: tekening van gordijnen in de Belgische driekleur, foto's van Boudewijn en Fabiola en een jongen zittend in een opgehangen kooi op een scène, in het publiek zitten alle klassen van de maatsc...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Info Jeugd-Nationaal (uitgever), Behets, K. (verantwoordelijke uitgever)
Institution:Amsab-Institute of Social History
Format: IMAGE
Published: 1974
Subjects:
Online Access:https://hdl.handle.net/10796/6E6DB92E-310F-458C-92F2-F711B9D95B39
Description
Summary:"Affiche uitgegeven in 1974 door Info Jeugd-Nationaal voor meerderjarigheid op achttien. Afbeelding: tekening van gordijnen in de Belgische driekleur, foto's van Boudewijn en Fabiola en een jongen zittend in een opgehangen kooi op een scène, in het publiek zitten alle klassen van de maatschappij: het leger, de rechters, de ouders, de priester, de financier enz. Tekst recto: MAJEUR 18 ANS MAINTENANT! MEERDERJARIG OP 18 MOET. Voir verso. Zie keerzijde. Vrij van zegel Art. 198.7. Verantw. uitgever: K. BEHETS Leeuwerikenstraat 33 3030 HEVERLEE. Tekst verso: RECHTEN VOOR MINDERJARIGEN - WANNEER? 1) Waarom moet het jeugdrecht veranderen? A. Uitgangspunt. Vooral sinds vorige eeuw beschouwt men het gezin als een van de peilers van onze samenleving, zowel op sociaal als op ekonomisch vlak. Vroeger was het gezin als het ware allesomvattend: je werd er opgevoed, je bracht er je vrije tijd door, je werd er verzorgd. En die vele funkties zijn voor een stuk weggevallen: je opvoeding wordt door de school overgenomen (en volgens minister De Croo liefst zo vlug mogelijk), voor je verzorging kan je terecht bij de sociale, psychische en medische diensten, een enorme vrijetijdsindustrie kwam tot leven, naast het feit dat jongerenorganisaties en jeugdklubs de jongeren willen opvangen. Ja ken dit goed vinden of er kwaad om worden, maar het gezin heeft er een belangrijke funktie bij gekregen: de koesteringsfunktie; de vluchtheuvel, waar je naar terugkeert na een rot-dag in de jachtige maatschappij. Maar dit houdt meteen ook in dat iedere deelnemer aan een gezin (man, vrouw, kinderen) een belangrijke taak heeft gekregen, in die zin dat iedereen een volwaardige partner is. Maar hier komt het probleem al naar voor: is iedereen wel volwaardig? Zou bijvoorbeeld één jaar van de vrouw nu echt zoveel hebben betekend voor de emancipatie van de vrouw? En hoe zit het met een kind, een minderjarige? Wordt een minderjarige als mondig beschouwd? houdt men er rekening mee dat minderjarigen ook rechten Hebben? Daarover gaat dit voorstel. De verlaging van de meerderjarigheid tot 18 jaar is vanzelfsprekend, zelfs voor minister Vanderpoorten. Maar dat de overheid het niet serieus meent met de volwaardigheid van de minderjarigen bewijst de toelichting bij het wetsvoorstel van de minister: niet alles zal je mogen doen op je achttiende, met name de ganse regeling rond huwelijkstoestemming blijft tobben. Wat stellen wij dan wel voor rond dat huwelijk? Die hele toestemmingsregeling hoeft voor ons niet, ook al omdat wij vinden dat je vanaf 18 jaar volledig vrij moet kunnen handelen? Maar toch willen wij remmen inbouwen voor het huwelijk, bijvoorbeeld door de huwelijksleeftijd van het meisje op te trekken naar de huwelijksleeftijd van de jongen, 18 jaar dus. Het is immers niet omdat jongeren vroeger rijp worden dat men ook vroeger zou moeten huwen. En met dat optrekken willen we ook stellen dat jongen en meisje gelijk zijn. Hier blijkt overigens overduidelijk dat het noodzakelijk is dat de overheid aan voorlichting doet, onder andere over die gelijkheid of over het hanteren van je eigen seksualiteit. B. Trapsgewijs toekennen van rechten aan minderjarigen.Je kan als jongere niet van de ene op de andere dag volwassen zijn. Wij vinden dat een kind vanaf zijn geboorte een aantal basisrechten moet hebben. Enkele daarvan bestaan al in onze Belgische wetgeving (zelfs al van voor de geboorte af), andere worden genoemd in de «Rechten van het kind». In ons voorstel noemen we er een heel stel, zoals het recht op eigen mening. Vanaf 12 jaar moet je dan steeds meer rechten krijgen, volgens ons trapsgewijs; dat betekent dat je op 15 meer mag dan op 12 jaar enz. Waarom we die leeftijden zo precies willen vastleggen! Om rechtszekerheid te geven aan jou én aan je ouders. Rechtszekerheid betekent zeker weten welke rechten je hebt; dat betekent ook dat de wetgever jouw rechten vaststelt, en niet je ouders of een jeugdrechter. We hebben de leeftijden waarop je bepaalde rechten kunt krijgen, volgens sommige nogal jong gekozen. Jongeren kunnen die verantwoordelijkheden niet aan, zeggen zij. Negers zijn lui, dom, kunnen niet werken, dat werk vaak gehoord. Vrouwen kunnen niet timmeren, kunnen geen auto besturen. Je moet gewoon de kans krijgen om te laten zien dat je het wél kan. En nog iets: als je vindt dat je de hulp van je ouders nog nodig hebt, kun je die volgens ons gerust vragen. Wij gaan er van uit dat je leven vol keuzemomenten zit. Neem bijvoorbeeld het einde van je schoolplicht: wil je wel nog verder studeren? En wij vinden het erg belangrijk, hoe zon' keuzemoment een oplossing krijgt. Je ouders spelen daarbij een hele grote rol: hoe zij tegenover jou staan bij zo'n keuze kan je voor de rest van je leven beïnvloeden, of je op je eigen poten kan staan of dat nooit iets alleen kan doen bijvoorbeeld. In zo'n mogelijk overleg tussen je ouders en jou zit er dus ook een keuzemoment dat best een zachte oplossing krijgt, maar zo omstandigheden geen gesprek meer mogelijk maken, vinden wij dat jouw rechten voorrang moeten krijgen. C. Een voorlichtingstaak voor de overheid. Wij vinden dat wetsveranderingen, zoals deze wet bijvoorbeeld, nooit zomaar van kracht mogen worden; ze hebben een overgangsperiode nodig (bijvoorbeeld 6 maanden) en precies in die periode moet de overheid heel serieus aan voorlichting doen. Ons voorstel (pas op: deze regels gelden nu nog niet!) ALGEMEEN. Hoofdstuk 1. 1. Alle kinderen zijn gelijk voor de wet. Natuurlijke (onwettige) kinderen hebben dezelfde rechten als wettige kinderen. 2. Meerderjarigheid gaat in vanaf je 18 jaar. Logisch volgt hieruit dat je bijvoorbeeld koop- en huurkontrakten kunt sluiten. 3. Als minderjarige moet je uiteraard de plichten, die uit je rechten voortvloeien of die eraan verbonden zijn, vervullen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je best lid kan worden van een voetbalvereniging, maar dat je dan zelf je lidmaatschap moet betalen. 4. Je krijgt een stuk rechten, maar dit houdt meteen in dat je van die rechten geen misbruik mag maken ten nadele van de rechten van anderen (je klas, je gezin, je vereniging). Als je dat toch doet kan de jeugdrechtbank op gemotiveerde graag van één van je ouders, of van anderen, je een of meer van deze rechten ontnemen. Deze beslissing geldt tot uiterlijk 18 jaar en kan jaarlijks herzien worden, ook op vraag van de minderjarige. 5.Instellingen waar kinderen en jongeren aan toevertrouwd worden (bv. scholen, jeugdbeweging, opvoedingsinstellingen) mogen niet afwijken van de regels van deze principeverklaring. KONKREET. Hoofdstuk 2. §1. Vrijheid van mening en beweging. 1. Je hebt het recht je eigen kleding te kiezen. Hetzelfde geldt voor je uiterlijke verzorging. 2. Je hebt recht op briefgeheim. Dat wil zeggen dat je post kunt versturen en ontvangen zonder kontrole van wie dan ook (dus ook je ouders). En dat recht heb je ook voor andere geschreven stukken zoals je dagboek bijvoorbeeld. 3. Vanaf je 12de jaar heb je recht op vereniging. Dat houdt in dat je bv. eigenhandig een klubje mag stichten of bij een politieke vereniging gaan. 4. Je hebt recht op een eigen mening, dus ook op een eigen geloofsovertuiging. Je mag die overal uitdrukken. 5. Vanaf je 12de jaar kan je zelfstandig door het land reizen, na verwittiging van je ouders evenwel tot je 15 jaar. 6. Vanaf je 15de haar kan je zelfstandig je verblijfplaats kiezen. 7. Vanaf je 15de jaar heb je recht op een eigen paspoort en dus op verblijf in het buitenland, eveneens na verwittiging van je ouders. §2. Betrekkingen met derden. 1. Je hebt recht om met wie je wil en zoals je wil om te gaan. 2. Vanaf je 15de jaar heb je het recht om met wie je wil en hoe je wil samen te wonen. §3. Huwelijk. 1. Vanaf je 18de jaar kan je, zowel jongen als meisje, in het huwelijk treden, zonder toestemming van wie dan ook. 2. Echtscheiding is door onderlinge toestemming ook van je 18de jaar mogelijk, om het even hoelang je huwelijk geduurd heeft. §4. Hulpverlening. 1. Vanaf je 12de jaar heb je het recht zelfstandig medisch hulp en behandeling te vragen. Als je zelf niet besluit tot een medisch noodzakelijke behandeling kunnen je ouders of een arts een uitspraak van de rechter vragen. 2. Je hebt zelfstandig het recht om je voor hulp tot een hulpverlener, bijvoorbeeld een adviescentrum, te wenden. Tot 12 jaar moeten de ouders betrokken worden bij de hulpverlening. Vanaf je 12de jaar heb jij het recht om te beslissen wie bij die hulpverlening wordt betrokken. §5. Onderwijs. 1. Vanaf je 12de jaar heb je het recht zelfstandig je keuze van onderwijs of beroepsopleiding te bepalen. 2. Voor leerlingen van 10 jaar en ouder wordt het vak «rechten van de minderjarigen» verplicht onderwezen. 3. Jongeren krijgen de kans om een groot deel van het lespakket zelf samen te stellen op basis van hun eigen mogelijkheden. §6. Financiën. 1. Als je als minderjarige bij je ouders inwoont heb je recht op een eigen redelijk budget, om je rechten ook in de praktijk om te zetten. Dit eigen budget kan bestaan uit zakgeld, bijverdiensten en het loon. Loon en bijverdiensten ontvang je zelf, maar daarvan moet je een redelijk deel afstaan voor kost en inwoning. 2. Als je daarentegen als minderjarige niet meer bij je ouders inwoont moet je zoveel mogelijk financieel op je eigen poten kunnen staan. Zo je zelf niet in je levensonderhoud kunt voorzien, zijn je ouders verplicht daarvoor te zorgen. 3. Als meerderjarige student kan je van een studiefinanciëring genieten, dat is een soort wedde die je krijgt om te studeren en waarmee je volledig in je levensonderhoud kan voorzien. §7. Rechtsbescherming. 1. Vanaf je 12de jaar kan je zelf een proces beginnen. 2. Vanaf je 12de jaar heb je het recht om in een proces, waarbij je belangen betrokken zijn, je mening kenbaar te maken. 3. Als je bij een proces voor de rechtbank betrokken raakt, heb je recht op gratis hulp van een advokaat, die je zelf kunt kiezen. 4. Vanaf je 15de jaar kan je zelf in «hoger beroep» gaan, protesteren dus tegen een beslissing van een rechter. Zolang je nog geen 15 jaar bent, is het je advokaat die de beslissing neemt om hoger beroep of verzet aan te tekenen. 5. Indien je ouders niet akkoord gaan met een beslissing van jou (als minderjarige) kunnen zij beroep doen op de jeugdrechtbank. Maar bij een konflikt tussen een minderjarige en zijn ouders of verzorgers, school of instelling, kan iedereen zich evenzeer tot de jeugdrechtbank wenden. En die jeugdrechtbank moet er bij een beslissing altijd van uitgaan dat de jongere het recht heeft een beslissing te nemen over zijn eigen persoon. 6. Je moet als minderjarige steeds gehoord worden bij elke beslissing die jou aanbelangt. §8. Kiesrecht. De meerderjarige (en dat ben je dus vanaf je achttiende) heeft algemeen kiesrecht en is algemeen verkiesbaar. Werkgroep Minderjarigen p/a INFO-JEUGD-NATIONAAL Kortrijksepoortstraat, 98 9000 GENT. FULL TEXT AVAILABLE AT AMSAB-ISH"
Physical Description:offset
papier
geheel: hoogte, 65 cm
geheel: breedte, 46 cm
affiche